Tietosuojaseloste

Tämä on Suomen Beauceron ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 4.1.2024. 

 1. Rekisterin pitäjä ja yhteystiedot:
  Suomen Beauceron ry, Vantaa
  Yhdistyksen osoite: Jukolantie 37, 82200 Hammaslahti
 2. Rekisterin hoitaja:
  Yhdistyksen jäsensihteeri
  Sähköposti: jasensihteeri@suomenbeauceron.fi
 3. Rekisteröidyt:
  Jäsenrekisterissä ylläpidetään yhdistyksen jäsenten yhteystietoja. Jäsenrekisteristä poistetaan vanhentuneet tiedot vuosittain. Kaikki tiedot perustuvat käyttäjän omaan ilmoitukseen. Rekisteröityjä henkilötietoja käsittelevät puheenjohtaja, jäsensihteeri ja rahastonhoitaja. Heidän lisäkseen yhdistyksen hallituksen jäsenillä on oikeus tarkastella rajattuja henkilötietoja: nimi ja jäsenyys. Jotta jäsenlehti saadaan postitettua, tarvittavat rajatut tiedot, nimi ja osoite, luovutetaan kolmannelle osapuolelle (lehden painotalolle) siltä osin, miten jäsen on ne yhdistykselle luovuttanut.
  Tietojen käsitteleminen on pääasiassa jäsenyyden tarkistamista. Lisäksi tietoja käytetään jäsenlehden postittamiseen, tiedotteiden ja kokouskutsujen lähettämiseen sähköpostitse sekä sosiaalisen median vain yhdistyksen jäsenille tarkoitettujen kanavien jäsenistön hallinnointiin (Facebookin Suomen Beauceron ry:n jäsensivut). Yhdistyksen tapahtumien järjestäjillä on myös käytettävissään jäsen- ja asiakastietoja, sekä muita henkilötiedoiksi luokiteltavia tietoja, siltä osin kuin se on tapahtuman järjestämisen kannalta välttämätöntä ja tapahtumaan ilmoittautunut on tietojaan käytettäväksi antanut.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
  Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on yhdistyksen jäsenyys. Tietoja tarvitaan yhdistyksen jäsen-, asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseksi.
 5. Rekisterin tietosisältö:
  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Osoite
  • Liittymispäivä
  • Hyväksymispäivä liittymisen vahvistukselle
 6. Rekisterin tietolähteet:
  Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään jäsenanomuksen yhteydessä sekä jäsenyyden aikana, mikäli ko. tiedoissa tapahtuu muutoksia. Jäsenrekisterin pentuejäsentietojen osalta tietoja kerätään kolmannelta osapuolelta. Jäsenrekisteriin voidaan siis kerätä tietoa myös yhdistyksen jäsenkasvattajalta, mikäli hän ilmoittaa uusien pennunostajien yhteystiedot jäsenrekisteriin. Tällöin kasvattajan on pyydettävä lupa henkilötietojen kirjaamiseen yhdistyksen jäsenrekisteriin.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot:
  Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
  Tiedot on tallennettu palveluntarjoajan (Domainhotelli) palvelinhotellin MySQL-tietokantaan. Pääsy tietokantaan on suojattu salasanalla. Palveluntarjoaja huolehtii palvelinympäristön fyysisestä turvallisuudesta. Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää, kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.
 9. Henkilötietojen säilytysaika:
  Henkilötietoja säilytetään rekisterissä tarpeelliseksi katsottu aika, jotta rekisterinpitäjä voi toimia tässä selosteessa mainittujen oleellisten käytäntöjen ja tarpeiden mukaisesti.
 10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu. Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö jäsenrekisteristä vastaavalle. Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29§:n mukaisesti. Tulosteen omista tiedoistaan saa lähettämällä allekirjoitetun kirjallisen pyynnön postitse jäsensihteerille tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen: jasensihteeri(at)suomenbeauceron.fi.
 11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
  Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen:
  Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa tai tarvittaessa.