Eettinen koulutus ja toiminta

Suomen Beauceron ry:ssä emme hyväksy jäseniltämme rotujärjestömme eettisten ohjeiden vastaista toimintaa: https://www.palveluskoiraliitto.fi/media/ajankohtaista/spkl-eettiset-ohjeet-ja-sitoumus.pdf

Yhdistyksessämme puutumme koirien epäasialliseen kohteluun HETI sitä havaitessamme. Tämä koskee kaikkea yhdistyksemme järjestämää toimintaa, koulutuksia, tapahtumia yms.

Seuraamukset

Eettisten ohjeiden rikkomisen seuraamukset määräytyvät Suomen Kennelliiton sekä Palveluskoiraliiton koesääntöjen ja -ohjeiden mukaisesti. 

 • Suojelulisenssin ja/tai toimihenkilöoikeuksien peruuttaminen:
  • Suojelulisenssin ja/tai toimihenkilöoikeuksien haltijan tulee kaikessa toiminnassaan noudattaa eettisiä ohjeita. Mikäli hän ei näin tee, voi Palveluskoiraliiton hallitus peruuttaa suojelulisenssin tai toimihenkilöoikeudet joko määräajaksi tai vakavammissa tapauksissa kokonaan.
  • Mikäli suojelulisenssin ja/tai toimihenkilöoikeuksien haltija toiminnallaan aiheuttaa vahinkoa Palveluskoiraliittoa tai sen jäsenjärjestöä tai yleistä kenneltoimintaa kohtaan, voi Palveluskoiraliiton hallitus peruuttaa suojelulisenssin ja/tai toimihenkilöoikeudet joko määräajaksi tai vakavammissa tapauksissa kokonaan.

Ilmoitusprosessi 

Toimintaohjeet kun havaitaan koirien epäeettistä kohtelua: 
 1. Väkivaltaiseen tai muuten epäeettiseen kohteluun on puututtava välittömästi lainsäädännön mahdollistamin keinoin.
 2. Mikäli moitittava toiminta on tapahtunut harrastajayhdistyksen tilaisuudessa, kentällä tai tiloissa, asiasta tulee ilmoittaa asianomaisen yhdistyksen hallitukselle mahdollisimman pian, mieluiten kirjallisesti. Ilmoituksessa tulee kuvata yksityiskohtaisesti tapahtumien kulku, täsmentää tapahtuman aika ja paikka sekä mahdolliset silminnäkijät. 
 3. Moitittavasta toiminnasta voi ilmoittaa Palveluskoiraliiton toimistoon käyttämällä tarkoitusta varten laadittua lomaketta (myöhemmässä vaiheessa ilmoitus tehdään suoraan Virkkuun, josta se automaattisesti lähetetään asianomaiselle jäsenyhdistykselle ja Palveluskoiraliiton toimistolle. Asiasta tiedotetaan myös Suomen Kennelliittoa). 
 4. Mikäli asia vaikuttaa täyttävän eläinsuojelurikoksen tai -rikkomuksen tunnusmerkit, voi siitä tehdä ilmoituksen poliisille (sähköinen rikosilmoitus: https://asiointi.poliisi.fi/). 
 • Poliisin tehtävä on tutkia, onko rikoskynnys ylittynyt. Tapahtumasta voi ilmoittaa myös valvontaeläinlääkärille tai muulle kunnaneläinlääkärille. Lisätietoja: https://avi.fi/asioi/henkiloasiakas/luvat-ilmoitukset-jahakemukset/elaimet/elainsuojeluilmoitus
 • Saatuaan ilmoituksen koiran epäeettisestä kohtelusta Palveluskoiraliitto ottaa yhteyttä yhdistykseen, jonka tilaisuudessa, kentällä tai tiloissa moitittava toiminta on havaittu. Yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa selvitetään tapahtumien kulku ja päätetään jatkotoimenpiteistä. 
 • Rikosilmoituksen perusteella poliisi päättää mahdollisesta esitutkinnan aloittamisesta, mutta vaikka tutkintaa ei aloitettaisi esimerkiksi todisteiden puuttuessa, tapahtuman tiedot jäävät poliisin arkistoon.

Lisätietoja ilmoitusmenettelystä saat tarvittaessa Palveluskoiraliiton toimistosta. Kouluttajat ja maalimiehet vastaavat koulutuksen eettisyydestä ja sisällöstä.

Suosittelemme kaikkia jäseniämme käymään SPKL:n eettisen koulutuksen. Koulutus antaa hyvää ja tärkeää tietoa kaikille koiranomistajille.

Palveluskoiraliiton eettisiin verkkokoulutuksiin saavat vapaaehtoisesti osallistua kaikki halukkaat eli etusijoja koulutukseen osallistumiselle ei ole.

 • Eettinen verkkokoulutus tapahtuu ItsLearning-verkkokoulutusalustalla, ja aikaa kurssin suorittamiseen on kaksi viikkoa.
 • Kevään aikana eettisen koulutuksen verkkokoulutuksia on tarjolla kahden viikon välein. 
 • Koulutukseen otetaan korkeintaan 50 osallistujaa/koulutus. 
 • Eettiseen koulutukseen ilmoittaudutaan suoraan Virkussa.