Yhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Suomen Beauceron. Sen kotipaikka on Vantaa ja toiminta-alueena koko maa.


2§ Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen kieli on suomi.


3§ Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää puhdasrotuisten beauceronien kasvattamista, jalostusta ja kouluttamista palvelus- ja paimenkoirina.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa seuraamalla rodun kehitystä ja tekemällä rotua koskevia aloitteita, kirjaamalla ja julkaisemalla näyttely- ja koetuloksia, toimeenpanemalla koiranäyttelyitä ja palvelus- ja paimenkoirakokeita sekä agilitykilpailuja, järjestämällä koulutus-ja tiedotustilaisuuksia rodun harrastajille ja arvostelutuomareille, julkaisemalla äänenkannattajaa ja muita tiedotteita, sekä harrastamalla muuta samatapaista koiran jalostusta ja koulutusta edistävää toimintaa.


4§ Varojen hankinta

Varat toimintaansa yhdistys hankkii jäsenmaksuilla, joiden suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous. Varoja voidaan kerätä myös yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä tapahtumia järjestämällä. Yhdistys voi toimintaansa varten tai sen tukemiseksi omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta, järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia ja juhlia sekä ottaa vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia.


5§ Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, perhe-, kunnia- ja ainaisjäsenet sekä kunniapuheenjohtaja. Liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun maksavat varsinaiset ja perhejäsenet. Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö. Yhdistyksen hallitus voi hakemuksesta hyväksyä ainaisjäseneksi henkilön, joka on yhtäjaksoisesti ollut yhdistyksen jäsen kaksikymmentä (20) vuotta. Hakemus ainaisjäsenyydestä tulee toimittaa hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen jäsensihteerille. Yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta voidaan kunniajäseneksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta ja kiitollisuutta, sekä kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen entisen puheenjohtajan. Ehdotukset alistetaan yhdistyksen kokouksen ratkaistaviksi.
Ainais- ja kunniajäsenillä sekä kunniapuheenjohtajalla on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta heiltä ei peritä jäsenmaksua.
Kunniapuheenjohtajia voi samalla kertaa olla vain yksi (1).

Perhejäseneksi hyväksytään henkilö, joka kuuluu varsinaisen, ainais- tai kunniajäsenen tai kunniapuheenjohtajan perheeseen ja asuu yhdessä hänen kanssaan. Mikäli samassa osoitteessa asuu useampia yhdistyksen jäseniä, lähetetään yhteen osoitteeseen kuitenkin vain yhdet yhdistyksen julkaisut.


6§ Jäsenen eroaminen

Jäsenen halutessa erota yhdistyksestä, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle, tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan tammikuun loppuun mennessä, toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, toiminut hyvien tapojen vastaisesti, tai erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:stä.


7§ Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen (2) varsinaiseen kokoukseen:

 • kevätkokoukseen maaliskuussa
 • syyskokoukseen marraskuussa

Kokouksien ajan ja paikan päättää yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kutsuu varsinaiseen kokoukseen hallitus, vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kutsu lähetetään kullekin jäsenelle kirjeellä, sähköpostilla tai yhdistyksen jäsenlehdellä, johon kokouskutsu on painettu. Yhteen postiosoitteeseen lähetetään kuitenkin vain yksi kirje tai lehti.
Kokouksessa on jokaisella läsnäolevalla varsinaisella, perhe-, kunnia-, ja ainaisjäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla äänioikeus.
Jäsen saa edustaa yhtä (1) muuta yhdistyksen jäsentä valtakirjalla yhdistyksen kokouksissa.
Alle viisitoista (15) vuotiaalla ei ole äänioikeutta.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Hallitus antaa kussakin tilanteessa tarkemmat määräykset etäosallistumisesta, jotka on ilmoitettava viimeistään kokouskutsussa.


8§ Yhdistyksen ylimääräiset kokoukset

Varsinaisen kokouksen lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta, taikka yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kummassakin tapauksessa kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat.
Tällainen kokous on kutsuttava koolle viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asian esittämistä.
Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta ja äänivaltaisuudesta ovat voimassa samat säännöt kuin seitsemäs (7.) pykälä varsinaisista kokouksista määrää.


9§ Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. kokouksen puheenjohtajan valitseminen.
  Puheenjohtaja kutsuu avukseen harkintansa mukaan yhden tai useamman sihteerin
 2. kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valitseminen
 3. kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen
 4. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 5. edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajan tai hänen varamiehensä lausunnon esitteleminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen
 6. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle kuluneelta toiminta- ja tilivuodelta
 7. muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. muut hallituksen esittämät, sekä jäsenten vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat
 9. muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa ja päättää, jos päätös on yksimielinen, ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain kahdennenkymmenenneljännen (24.) pykälän määräykset.


10§ Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. kokouksen puheenjohtajan valitseminen.
  Puheenjohtaja kutsuu avukseen harkintansa mukaan yhden tai useamman sihteerin
 2. kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valitseminen
 3. kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen
 4. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 5. hallituksen tulo- ja menoarvion sekä toimintasuunnitelman seuraavalle tili- ja toimintavuodelle esitteleminen ja vahvistaminen sekä seuraavan vuoden jäsen- ja liittymismaksujen määrääminen
 6. hallituksen jäsenmäärän päättäminen
 7. hallituksen puheenjohtajan valitseminen
 8. uusien jäsenten ja varajäsenten valitseminen hallitukseen tilalle
 9. toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä valitseminen
 10. muut kokouskutsussa mainitut asiat
 11. muut hallituksen esittämät, sekä jäsenten vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat
 12. muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa ja päättää, jos päätös on yksimielinen, ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain kahdennenkymmenen neljännen (24.) pykälän määräykset.


11§ Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.
Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle tai hänen ollessaan estyneenä hänen varamiehelleen tarkastettavaksi viidestoista helmikuuta (15.2.) mennessä. Toiminnantarkastajan tai hänen varamiehensä on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään helmikuun loppuun mennessä.


12§ Hallitus

Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtajan lisäksi neljästä kahdeksaan (4-8) muuta jäsentä.
Lisäksi valitaan varajäsenet yksi (1) ja kaksi (2).
Yhden tai useamman hallituksen jäsenen ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen, astuu hänen tai heidän tilalleen vastaava määrä varajäseniä, kuitenkin yhteensä enintään 2 varajäsentä.
Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, hoitaa hänen tehtäviään lopputoimikauden 1 varajäsen.
Varajäsenillä on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin.
Hallituksen puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.
Hallitus valitsee vuosittain jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä tarpeen vaatiessa jäsensihteerin.
Sihteeri, rahastonhoitaja ja jäsensihteeri voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta yhdistyksen jäsenten keskuudesta.
Mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tehtävästään kesken toimikauden, hoitaa varapuheenjohtaja hänen tehtäviään loppukauden.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään puolet varsinaisista jäsenistä tai heidän tilallaan varamiehistä on läsnä.


13§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävä on lakia, näitä sääntöjä sekä yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen:

 • johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
 • kutsua yhdistys kokouksiin, valmistaa niissä käsiteltävät asiat sekä toimeenpanna kokousten päätökset
 • edustaa yhdistystä, hoitaa juoksevat asiat, sekä esiintyä kantajana ja vastaajana
 • valmistaa ja esittää yhdistyksen kevätkokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan tai hänen varamiehensä lausunto
 • valmistaa ja esittää yhdistyksen syyskokoukselle seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma
 • päättää jäsenen hyväksymisestä ja erottamisesta siten kuin säännöissä on määrätty
 • nimetä yhdistyksen edustajat kulloinkin kyseessä oleviin muihin yhdistyksiin ja järjestöihin, niiltä osin, joita yhdistyksen kokous ei määrää

Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia tai vastuuhenkilöitä valmistelemaan ja hoitamaan niille annettuja asioita.

14§ Hallituksen kokoontuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä sitä vaatii. Kutsu on esitettävä kirjallisena vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. Hallitus voi myös päätösvaltaisessa kokouksessaan päättää seuraavan kokouspäivän. Hallituksen jäsen voi osallistua kokoukseen myös puhelimitse tai muuta telekommunikaatioyhteyttä käyttäen.


15§ Yhdistyksen nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen määräämä toimihenkilö yksin.


16§ Suhteet muihin järjestöihin

Yhdistys on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry:n jäsen, lisäksi yhdistys voi liittyä jäseneksi muihin kennel- tai koiratoimintaa harrastaviin yhdistyksiin tai yhteenliittymiin.


17§ Sääntöjen muutokset

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on mainittu kokouskutsussa ja muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3⁄4) äänestyksessä annetuista äänistä.


18§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyslain 27. pykälän mukaisesti. Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaan samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle kennelyhdistykselle.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 4.1.2024